Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://katrina.ee. Katrina.ee on teenusepakkuja rahanduse valdkonnas.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame

Kui jagate oma isiklikke andmeid Katrina van der Valk’iga läbi vdvkatrina@gmail.com, katrina@katrina.ee või Katrina van der Valk’i (või e-poest allalaaditava pdf’i) poolt saadetud google forms’i, siis need andmed on kõik konfidentsiaalsed. Neid andmeid ei jagata kolmandate osapooltega ja hoiame neid turvalistes andmebaasides, kus kolmandatele isikutele puudub juurdepääs.
Kõik info mida me küsime on vajalik teenuse täpseks pakkumiseks hea kvaliteediga.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Isiklike andmeid (s.h teie poolt saadetud finantsandmed ja muu sarnane info) säilitatakse vaid kuni teenuse pakkumise ajaks. Juhul, kui te ei soovi enam teenust edasi tarbida või te pole enam 1:1 kohtumistel käinud, siis kustutame andmed automaatselt 1 aasta möödudes alates viimasest kohtumisest Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist koheselt peale meie viimast kohtumist.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Alati võite teha päringu oma isiklike andmete kohta, mida me oleme salvestanud meie kohtumistelt. Saadame teile ülevaate teie andmetest failina.

Where your data is sent

Kasutame oma andmete ja ka klientide andmete haldamiseks tasulist Google Workspace’i ja Pipedrivei. Nendele andmetele puudub ligipääs kolmandatel isikutel.

(Visited 1 times, 1 visits today)